849.000 

  • Cung cấp 10g EAAs
  • 7g BCAAs để xây dựng và phát triển cơ bắp
  • 270mg Hydrating Electrolytes chất điện giải
  • Hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng, phục hồi và phát triển cơ bắp